Mặt hàng hạn chế và cấm vận chuyển trong vận chuyển hàng không

Mặt hàng hạn chế và cấm vận chuyển trong vận chuyển hàng không

Mặt hàng hạn chế và cấm vận chuyển trong vận chuyển hàng không

Mặt hàng hạn chế và cấm vận chuyển trong vận chuyển hàng không  Danh sách cấm và hạn chế vận chuyển một số hàng hóa qua hàng không được thiết lập để đảm bảo an ninh hàng không và sự an toàn của hành khách, phi hành đoàn và hàng hóa. Các hàng hóa có […]