giảm thiểu tác động môi trường và hành động bền vững của Air Freight

Giảm thiểu tác động môi trường và hành động bền vững của Air Freight

Giam thiểu tác động môi trường và khuyến khích hành động bền vững của Air Freight

Giới thiệu về tình hình Air Freight tác động đến môi trường trong những năm gần đây Nhu cầu vận chuyển hàng không tăng nhanh chóng. Thương mại toàn cầu và mạng lưới cung ứng thúc đẩy điều này. Hoạt động air freight làm tăng khí thải CO2. Giảm tác động môi trường air freight […]