Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải hàng không: Lá chắn bảo vệ cho hành trình vận chuyển